Prosím prečítajte ešte pred nakupovaním!

Základné zmluvné podmienky
Informácie o správe údajov
Základné zmluvné podmienky
Všeobecné obchodné podmienky

Preambula
Vitajte na našej stránke! Ďakujeme, že ste nám prejavili dôveru pri nákupe!

Tento internetový obchod VOP bol vytvorený pomocou generátora VOP priateľských pre spotrebiteľov.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto Všeobecných obchodných podmienok, používania webovej stránky, jednotlivých produktov, procesu nákupu alebo ak by ste s nami chceli prediskutovať svoje individuálne potreby, kontaktujte prosím našich pracovníkov na uvedených kontaktných údajoch!

Tiráž: údaje Poskytovateľa služby (Predávajúci, Spoločnosť).
Názov: BADZSUZ Kft.

Sídlo: 2167 Vácduka Széchenyi u. 4

Poštová adresa: 2167 Vácduka Széchenyi u.4.

Registračný orgán: Úrad spoločnosti Okresného súdu v Budapešti

IČO: 13-09-164634

Daňové číslo: 24387798-2-13

Zástupca: Balázs Felföldi

Telefónne číslo: +36202332499

E-mail: info@gorillaglue.hu

Webstránka: http://gorillalepidlo.sk

Číslo bankového účtu: 10700323-71476344-51100005

Údaje poskytovateľa hostingu
Názov: UNAS Online Kft.

Sídlo: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

Kontakt: , unas@unas.hu

Webstránka: unas.hu

Koncepty
Tovar: ponúkaný na Webovej stránke a určený na predaj na Webovej stránke:

hnuteľná vec vrátane vody, plynu a elektriny v nádobách, fľašiach alebo inak v obmedzenom množstve alebo určenom objeme, a
hnuteľná vec, ktorá zahŕňa digitálny obsah alebo digitálnu službu alebo je s nimi spojená takým spôsobom, že v prípade neexistencie príslušného digitálneho obsahu alebo digitálnej služby by tovar nemohol plniť svoju funkciu (ďalej len: tovar obsahujúci digitálne prvky)
Tovar obsahujúci digitálne prvky: hnuteľné veci, ktoré obsahujú digitálny obsah alebo digitálne služby alebo sú s nimi spojené takým spôsobom, že by tovar nebol schopný plniť svoje funkcie, ak by daný digitálny obsah alebo digitálna služba neexistovala.

Strany: Predávajúci a Kupujúci spoločne

Spotrebiteľ: fyzická osoba konajúca mimo rámca svojho povolania, samostatného povolania alebo podnikateľskej činnosti

Spotrebiteľská zmluva: zmluva, ktorej jedným subjektom je spotrebiteľ

Funkčnosť: schopnosť tovaru obsahujúceho digitálne prvky, digitálny obsah alebo digitálnu službu vykonávať funkcie zodpovedajúce jeho účelu

Výrobca: výrobca Tovaru, v prípade dovážaného Tovaru dovozca privážajúci Tovar na územie Európskej únie, ako aj každá osoba, ktorá uvedením názvu, ochrannej známky alebo iného rozlišovacieho znaku Tovaru uvádza sám ako výrobca

Interoperabilita: schopnosť tovaru, digitálneho obsahu alebo digitálnej služby obsahujúcej digitálne prvky pracovať s hardvérom a softvérom odlišným od toho, s ktorým sa bežne používa rovnaký typ tovaru, digitálneho obsahu alebo digitálnej služby

Kompatibilita: schopnosť tovaru, digitálneho obsahu alebo digitálnej služby obsahujúcej digitálne prvky fungovať – bez potreby konverzie – s hardvérom alebo softvérom, s ktorými sa tovar, digitálny obsah alebo digitálne služby rovnakého typu bežne používajú spolu

Webová stránka: táto webová stránka, ktorá slúži na uzatvorenie zmluvy

Zmluva: Kúpna zmluva uzatvorená medzi Predávajúcim a Kupujúcim prostredníctvom webovej stránky a elektronickej korešpondencie

Trvalé dátové médium: akékoľvek zariadenie, ktoré spotrebiteľovi alebo podniku umožňuje uchovávať údaje, ktoré sú mu osobne adresované, spôsobom, ktorý je stále dostupný v budúcnosti a po dobu vhodnú na účel týchto údajov, ako aj na zobrazenie uložených údajov v nezmenenej podobe

Zariadenie umožňujúce komunikáciu medzi neprítomnými stranami: zariadenie, ktoré je vhodné na vyhlásenie zmluvy v neprítomnosti strán - za účelom uzavretia zmluvy. Takýmto zariadením je najmä adresný alebo neadresný formulár, štandardný list, inzerát uverejnený v tlačovom produkte s objednávkovým formulárom, katalóg, telefón, fax a zariadenie poskytujúce prístup na internet.

Zmluva o neprítomnosti: spotrebiteľská zmluva, ktorá sa uzatvára bez súčasnej fyzickej prítomnosti zmluvných strán v rámci systému predaja na diaľku organizovaného za účelom poskytovania tovaru alebo služieb v súlade so zmluvou, a to tak, že za účelom uzavretia zmluvy využívajú zmluvné strany zariadenie, ktoré umožňuje komunikáciu len medzi neprítomnými stranami

Podnikanie: osoba konajúca v rámci svojho povolania, samostatného povolania alebo podnikateľskej činnosti

Kupujúci/Vy: osoba, ktorá uzatvára zmluvu prostredníctvom webovej stránky s ponukou nákupu

Záruka: V prípade zmlúv uzatvorených medzi spotrebiteľom a podnikateľom (ďalej len spotrebiteľská zmluva) podľa Občianskeho zákonníka,

záruka poskytnutá na plnenie zmluvy, ktorú sa spoločnosť zaväzuje dobrovoľne popri alebo bez svojej zákonnej povinnosti riadne plnenie zmluvy, a
povinná záruka na základe zákona
Kúpna cena: protihodnota, ktorá sa má zaplatiť za Tovar a za poskytnutie digitálneho obsahu.

Príslušné právne predpisy Zmluva sa riadi ustanoveniami maďarského práva, a to najmä týmito právnymi predpismi:
CLV z roku 1997. Zákon o ochrane spotrebiteľa
CVIII z roku 2001 Zákon o niektorých otázkach elektronických obchodných služieb a služieb súvisiacich s informačnou spoločnosťou
Zákon V z roku 2013 o Občianskom zákonníku
151/2003. (IX.22.) nariadenie vlády o povinnej záruke na predmety dlhodobej spotreby
45/2014. (II.26.) nariadenie vlády o podrobných pravidlách zmlúv medzi spotrebiteľom a podnikateľom
19/2014. (IV.29.) Vyhláška NGM o procesných pravidlách vybavovania záručných a záručných nárokov na veci predávané na základe zmluvy medzi spotrebiteľom a podnikateľom
LXXVI z roku 1999 zákon o autorskom práve
CXII z roku 2011 Zákon o práve na sebaurčenie informácií a slobode informácií
NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2018/302 (28. februára 2018) o postupe proti neoprávneným územným obmedzeniam obsahu a iným formám diskriminácie na základe štátnej príslušnosti zákazníka, miesta bydliska alebo sídla v rámci vnútorného trhu , a 2006/2004/ES a Nariadenie (EÚ) 2017/2394, a ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2009/22/ES
NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 (27. apríla 2016) o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení nariadenia č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
373/2021 o podrobných pravidlách zmlúv o predaji a kúpe tovaru a poskytovaní digitálneho obsahu a digitálnych služieb medzi spotrebiteľom a podnikateľom. (VI. 30.) Vládne nariadenie
Rozsah a prijatie Všeobecných obchodných podmienok
Obsah zmluvy medzi nami určujú - okrem ustanovení príslušných záväzných právnych predpisov - tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len: VOP). V súlade s tým tieto obchodné podmienky obsahujú práva a povinnosti vás a nás, podmienky uzatvorenia zmluvy, termíny plnenia, dodacie a platobné podmienky, pravidlá zodpovednosti a podmienky pre uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy.

Technické informácie potrebné na používanie Webovej stránky, ktoré nie sú obsiahnuté v týchto Podmienkach, sú poskytované inými informáciami dostupnými na Webovej stránke.

Pred dokončením objednávky ste povinný sa oboznámiť s ustanoveniami týchto VOP.

Jazyk zmluvy, forma zmluvy
Jazykom zmlúv, na ktoré sa vzťahujú tieto všeobecné obchodné podmienky, je maďarčina.

Zmluvy spadajúce do rozsahu týchto VOP nie sú písomnými zmluvami, predávajúci ich neukladá.
Ceny
Ceny sú v EUR a zahŕňajú 27 % DPH. Nie je možné vylúčiť možnosť zmeny cien zo strany Predávajúceho z dôvodu obchodnej politiky. Zmeny cien sa netýkajú už uzatvorených zmlúv. Ak Predávajúci nesprávne uviedol cenu a bola prijatá objednávka na Tovar, avšak zmluvné strany ešte neuzavreli zmluvu, bude Predávajúci postupovať na základe bodu „Nesprávny cenový postup“ všeobecných obchodných podmienok.

Postup v prípade nesprávnej ceny
Za zjavne nesprávnu cenu sa považuje:

cena 0 EUR,
cena znížená so zľavou, ale zľava je nesprávne uvedená (napr.: pri produkte v hodnote 1 000 HUF je pri zľave 20 % produkt ponúkaný za 500 HUF).
V prípade chybne uvedenej ceny ponúka Predávajúci možnosť zakúpenia Tovaru za skutočnú cenu, na základe ktorej sa Kupujúci môže rozhodnúť, či si objedná Tovar za skutočnú cenu alebo objednávku zruší bez nepriaznivých právnych následkov.

Vybavovanie sťažností a možnosti právneho vymáhania
Námietky spotrebiteľa k tovaru alebo činnosti predávajúceho môže spotrebiteľ uplatniť na týchto kontaktných údajoch:

Telefón: +36202332499
Internetová adresa: http://gorillalepidlo.sk
E-mail: info@gorillaglue.hu

Spotrebiteľ môže ústne alebo písomne ​​oznámiť spoločnosti svoju sťažnosť, ktorá sa týka konania, činnosti alebo opomenutia spoločnosti, alebo osoby konajúcej v záujme alebo prospech spoločnosti, ktorá priamo súvisí s distribúciou alebo predajom tovaru. tovar spotrebiteľom.
Spoločnosť je povinná ústnu sťažnosť bezodkladne prešetriť a podľa potreby napraviť. Ak spotrebiteľ nesúhlasí s vybavením reklamácie, alebo okamžité vybavenie reklamácie nie je možné, spoločnosť je povinná reklamáciu a svoje stanovisko k nej bezodkladne zaevidovať a jej kópiu odovzdať spotrebiteľovi mieste v prípade ústnej sťažnosti podanej osobne. Ak ide o ústnu sťažnosť komunikovanú telefonicky alebo prostredníctvom iných elektronických komunikačných služieb, musí byť zaslaná spotrebiteľovi najneskôr do 30 dní - v súlade s predpismi pre odpoveď na písomnú sťažnosť - súčasne s odoslaním písomnej sťažnosti. vecnú odpoveď. V ostatnom je povinný pri písomnej reklamácii postupovať nasledovne. Ak priamo uplatniteľný právny akt Európskej únie neustanovuje inak, spoločnosť je povinná na písomnú reklamáciu odpovedať do 30 dní od jej doručenia písomne ​​zdôvodneným spôsobom a prijať opatrenia na jej oznámenie. Kratšiu lehotu ako túto môže ustanoviť zákon a dlhšiu lehotu. Spoločnosť je povinná svoje stanovisko zamietnutie reklamácie odôvodniť. Ústnej sťažnosti oznámenej telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej komunikačnej služby musí spoločnosť prideliť jedinečné identifikačné číslo. V odpovedi musí byť Kupujúci informovaný o možnosti kontaktovať Zmierovaciu radu.

Záznam o reklamácii musí obsahovať:

meno a adresu spotrebiteľa,
miesto, čas a spôsob uplatnenia reklamácie,
podrobný popis reklamácie spotrebiteľa, zoznam dokladov, dokladov a iných dôkazov predložených spotrebiteľom,
vyjadrenie spoločnosti k jej stanovisku k sťažnosti spotrebiteľa, ak možno sťažnosť bezodkladne prešetriť,
podpis osoby, ktorá zápisnicu vyhotovuje, a – s výnimkou ústnej sťažnosti oznámenej telefonicky alebo inými elektronickými komunikačnými službami – podpis spotrebiteľa,
miesto a čas vyhotovenia zápisnice,
v prípade ústnej sťažnosti komunikovanej telefonicky alebo prostredníctvom iných elektronických komunikačných služieb jedinečné identifikačné číslo sťažnosti.
Spoločnosť musí uchovávať zápisnicu o sťažnosti a kópiu odpovede tri roky a na požiadanie ju predložiť kontrolným orgánom.

V prípade zamietnutia reklamácie je podnikateľ povinný písomne ​​informovať spotrebiteľa o tom, ktorý orgán alebo zmierovací orgán môže začať konanie s jeho reklamáciou - podľa jej povahy. Informácie musia zahŕňať aj sídlo, telefónne a internetové kontaktné údaje a poštovú adresu príslušného orgánu a zmierovacieho orgánu podľa miesta bydliska alebo pobytu spotrebiteľa. Informácie musia zahŕňať aj to, či spoločnosť využíva postup zmierovacej komisie na urovnanie spotrebiteľského sporu. Ak nedôjde v priebehu rokovaní k urovnaniu spotrebiteľského sporu, ktorý môže medzi predávajúcim a spotrebiteľom existovať, spotrebiteľ má k dispozícii nasledujúce možnosti právneho vymáhania:

Postup ochrany spotrebiteľa
Je možné podať sťažnosť orgánom na ochranu spotrebiteľa. Ak spotrebiteľ spozoruje porušenie svojich spotrebiteľských práv, je oprávnený podať sťažnosť na príslušný orgán na ochranu spotrebiteľa podľa miesta bydliska. Po vyhodnotení sťažnosti orgán rozhodne o priebehu konania o ochrane spotrebiteľa. Úradné úlohy prvého stupňa ochrany spotrebiteľa vykonávajú úrady hlavného mesta a kraja príslušné podľa miesta bydliska spotrebiteľa, ich zoznam nájdete tu: http://www.kormanyhivatal.hu/

Súdne konanie
Zákazník je oprávnený uplatniť svoj nárok zo spotrebiteľského sporu na súde v rámci občianskeho súdneho konania v súlade so zákonom V z roku 2013 Občiansky zákonník a zákonom CXXX z roku 2016 o Občianskom súdnom poriadku. podľa ustanovení zákona.

Postup zmierovacej rady
Informujeme vás, že na nás môžete podať spotrebiteľskú sťažnosť. Ak zamietneme vašu sťažnosť spotrebiteľa, máte tiež právo obrátiť sa na Zmierovaciu komisiu, ktorá je príslušná podľa vášho bydliska alebo miesta pobytu: podmienkou začatia konania Zmierovacej rady je, že sa spotrebiteľ priamo pokúsi o urovnanie sporu. sporu s dotknutým podnikom. Na základe žiadosti spotrebiteľa je za postup namiesto príslušného orgánu zodpovedný zmierovací orgán uvedený v žiadosti spotrebiteľa.

Spoločnosť má povinnosť spolupracovať pri postupe zmierovacej rady.

V rámci toho vzniká podnikateľským subjektom povinnosť zaslať odpoveď na pozvanie zmierovacej komisie a povinnosť dostaviť sa pred zmierovaciu komisiu („zabezpečiť účasť osoby oprávnenej na uzavretie zmieru na pojednávaní“). sa eviduje ako záväzok.

Ak sídlo alebo miesto spoločnosti nie je zapísané v obvode komory, ktorá prevádzkuje územne príslušnú zmierovaciu radu, povinnosť spoločnosti spolupracovať sa rozširuje na ponúknutie možnosti uzavretia písomného zmieru podľa potrieb spotrebiteľa, účasť na rokovaní rozhodcovského výboru. Zmierovacia rada nie je povinná, písomný dokument obsahujúci ponuku na urovnanie nie je povinný v prípade odoslania.

V prípade porušenia vyššie uvedenej povinnosti súčinnosti má orgán na ochranu spotrebiteľa právomoc ukladať povinné pokuty v prípade protiprávneho správania podnikateľov v dôsledku zmeny legislatívy, nie je možné upustenie od pokuty. Okrem zákona o ochrane spotrebiteľa sa novelizovali aj príslušné ustanovenia zákona o malom a strednom podnikaní, takže ukladaniu pokút sa nevyhnú ani malé a stredné podniky.

V prípade malých a stredných podnikov sa môže pokuta pohybovať od 15 000 HUF do 500 000 HUF, zatiaľ čo v prípade malých a stredných podnikov s ročným čistým tržbou presahujúcim 100 miliónov HUF v rozsahu pôsobnosti zákona o účtovníctve. , pokuta sa môže pohybovať od 15 000 HUF do 5 % ročného čistého obratu spoločnosti až do , maximálne však môže dosiahnuť 500 miliónov HUF. Zavedením povinnej pokuty chce zákonodarca zdôrazniť spoluprácu so zmierovacími orgánmi a zabezpečiť aktívnu účasť podnikateľov na konaní zmierovacieho orgánu.

Zmierovacia komisia je zodpovedná za riešenie spotrebiteľských sporov mimo súdneho konania. Úlohou zmierovacej rady je pokúsiť sa dosiahnuť dohodu medzi stranami za účelom urovnania spotrebiteľského sporu a v prípade neúspešnosti rozhoduje vo veci tak, aby bola zabezpečená jednoduchá, rýchla, efektívna a nákladovo úsporné presadzovanie práv spotrebiteľov. Na žiadosť spotrebiteľa alebo podniku poskytuje zmierovacia rada poradenstvo o právach spotrebiteľa a povinnostiach spotrebiteľa.

Postup zmierovacej komisie sa začína na žiadosť spotrebiteľa. Žiadosť musí byť podaná písomne ​​predsedovi zmierovacej komisie: písomnú požiadavku možno splniť listom, telegramom, ďalekopisom alebo faxom, ako aj akýmkoľvek iným spôsobom, ktorý umožňuje príjemcovi uchovávať údaje, ktoré mu boli adresované, natrvalo. obdobie primerané účelu údajov a zobrazenie uložených údajov v nezmenenej forme a obsahu. Žiadosť musí obsahovať

meno, bydlisko alebo miesto spotrebiteľa,
názov, sídlo alebo sídlo spoločnosti, ktorej sa spotrebiteľský spor týka,
ak spotrebiteľ namiesto príslušného zmierovacieho orgánu určí dožiadaný orgán,
stručný popis postavenia spotrebiteľa, skutočnosti, ktoré ho podporujú, a ich dôkazy,
vyhlásenie spotrebiteľa, že sa spotrebiteľ priamo pokúšal vyriešiť spornú vec s dotknutým podnikom
vyhlásenie spotrebiteľa o tom, že vo veci nezačal postup iného zmierovacieho orgánu, nebolo začaté mediačné konanie, nebol podaný reklamačný list a nebola podaná žiadosť o vydanie platobného rozkazu,
návrh na rozhodnutie predstavenstva,
podpis spotrebiteľa.
K žiadosti je potrebné priložiť listinu alebo jej kópiu (výpis), ktorej obsah spotrebiteľ uvádza ako dôkaz, teda najmä písomné vyjadrenie spoločnosti o zamietnutí reklamácie, prípadne, ak také chýba, iný dostupný písomný dôkaz. spotrebiteľovi o pokuse o vyjednávanie.

Ak spotrebiteľ koná prostredníctvom splnomocnenca, k žiadosti je potrebné priložiť splnomocnenie.

Viac informácií o zmierovacích radách je dostupných tu: http://www.bekeltetes.hu
Viac informácií o územne príslušných zmierovacích radách nájdete tu:
https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

 

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV
Kupujúci – spotrebiteľ má právo využiť alternatívny spôsob riešenia sporov, obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o právnu nápravu, ak nebol spokojný s vybavením reklamácie a konečným výsledkom reklamačného konania, alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na túto žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo neodpovie do 30 dní odo dňa odoslania žiadosti, kupujúci – spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu orgánu alternatívneho riešenia sporov. Orgánmi alternatívneho riešenia sporov sú orgány a oprávnené právnické osoby vymedzené v § 3 novelizovaného a doplneného zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov č. 391/2015 (ďalej len „zákon o AVR“), a to Slovenská obchodná inšpekcia. ) alebo iná príslušná právnická osoba zapísaná v zozname orgánov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva SR (zoznam je dostupný na tejto stránke: www.mhsr.sk), pričom kupujúci - spotrebiteľ má právo voľby, ktorý vyššie uvedených organizácií alternatívneho riešenia sporov, na ktoré sa obracia. Kupujúci - spotrebiteľ pri podaní podnetu postupuje v súlade s § 12 zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Návrh musí obsahovať e-mailovú adresu predávajúceho: info@gorillaglue.hu. Alternatívne riešenie sporov je možné využiť pri riešení právnych sporov zo spotrebiteľských zmlúv medzi kupujúcim a predávajúcim.

Zákazníci – spotrebitelia sú oprávnení využiť online nástroj riešenia sporov, kde môžu svoje spory riešiť v jazyku, ktorý si zvolia. Platforma riešenia sporov online na riešenie sporov medzi kupujúcim a spotrebiteľom je dostupná tu: http://ec.europa.eu/consumers/odr//.

 

Postup zmierovacej rady v prípade osôb, ktoré sa nepovažujú za spotrebiteľov
Podľa zákona o ochrane spotrebiteľa sa na účely konania zmierovacej rady kúpno-predajná zmluva podľa osobitného zákona považuje za občiansku organizáciu, cirkevnú právnickú osobu, bytový dom, bytové družstvo, mikro, malý a stredný za spotrebiteľa sa považuje podnik konajúci za účelom mimo svojho samostatného podnikania a predmetu hospodárskej činnosti, ktorý nakupuje, objednáva, prijíma, používa, používa tovar alebo je prijímateľom obchodných oznámení alebo ponúk súvisiacich s tovarom.

Zmierovacia komisia je oprávnená kontrolovať a skúmať existenciu spotrebiteľskej kvality. Rokovací poriadok sa riadi pravidlami napísanými pod Zmierovacou radou.

Online platforma riešenia sporov
Európska komisia vytvorila webovú stránku, na ktorej sa môžu spotrebitelia zaregistrovať, a tak majú možnosť riešiť svoje právne spory súvisiace s online nákupmi vyplnením prihlášky a vyhnúť sa tak súdnemu konaniu. Spotrebitelia si tak môžu uplatniť svoje práva bez toho, aby im v tom bránila napríklad vzdialenosť.

Ak chcete podať sťažnosť na produkt alebo službu, ktorú ste si zakúpili online, a nechcete sa nevyhnutne obrátiť na súd, môžete použiť nástroj na riešenie sporov online.
Na portáli si s obchodníkom, na ktorého ste podali sťažnosť, môžete spoločne vybrať orgán riešenia sporov, ktorý chcete poveriť vybavovaním reklamácie.

Platforma riešenia sporov online je dostupná tu: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

Autorské práva
LXXVI z roku 1999 o autorských právach. zákona (ďalej len: Szt.) § 1 (1) je webová stránka považovaná za autorské dielo, preto sú všetky jej časti chránené autorským právom. The Szt. Na základe § 16 ods. 1 sa zakazuje neoprávnené používanie grafických a softvérových riešení a počítačových programov na webovej stránke, ako aj používanie akejkoľvek aplikácie, pomocou ktorej je možné web alebo akúkoľvek jeho časť upraviť. Akýkoľvek materiál z webovej stránky a jej databázy je možné prevziať, a to aj s písomným súhlasom držiteľa práv, iba s odkazom na webovú stránku a uvedením zdroja. Držiteľ autorských práv: BADZSUZ Kft.

Spotrebiteľské recenzie
Informujeme kupujúcich, že predávajúci na svojej webovej stránke používa spotrebiteľsky priateľský systém hodnotenia. Hodnotiaci systém neumožňuje hodnotiť jednotlivé Tovary, ale Predávajúceho (internetového obchodu), nasledujúce technické opatrenia v hodnotiacom systéme zaisťujú, že hodnotenia môžu podávať len skutoční zákazníci:

systém funguje nezávisle od internetového obchodu, ktorý ho používa, tak, že po nákupe sa otvorí hodnotiaci WIDGET a zaslané hodnotenia si spotrebiteľský priateľ (JUTASA Kft.) uloží do vlastného systému.
Jediným spôsobom, ako zaslať názor, je, že skutočný zákazník napíše svoje stanovisko do e-mailu zaslaného na e-mailovú adresu, ktorú dostal Priateľ spotrebiteľ po nákupe.
Internetový obchod využívajúci hodnotiaci systém nemá žiadnu technickú možnosť zmazať hodnotenia alebo názory.

Výsledkom uvedeného je, že systém obsahuje len hodnotenia a názory skutočných zákazníkov a systém nerozlišuje medzi pozitívnymi a negatívnymi názormi, zobrazuje ich oboje.

Čiastočná neplatnosť, kódex správania
Ak je niektorý bod Všeobecných obchodných podmienok právne neúplný alebo neplatný, zostávajú ostatné body zmluvy v platnosti a namiesto neplatnej alebo nesprávnej časti sa použijú ustanovenia príslušných právnych predpisov.

Predávajúci nemá vypracovaný kódex správania podľa zákona o zákaze nekalých obchodných praktík voči spotrebiteľom.

Informácie o prevádzke tovaru obsahujúceho digitálne prvky, ako aj o platných technických ochranných opatreniach
Dostupnosť serverov poskytujúcich údaje zobrazené na webovej stránke je viac ako 99,9 % ročne. Celý dátový obsah je pravidelne zálohovaný, takže v prípade problému je možné pôvodný dátový obsah obnoviť. Údaje zobrazené na webovej stránke sú uložené v databázach MSSQL a MySQL. Citlivé údaje sa ukladajú s primeranou úrovňou šifrovania a na ich kódovanie sa používa hardvérová podpora zabudovaná v procesore.

Informácie o podstatných vlastnostiach Tovaru
Na webovej stránke uvádzame informácie o podstatných vlastnostiach Tovaru, ktoré je možné zakúpiť v popise každého Tovaru.
Oprava chýb pri zadávaní údajov - Zodpovednosť za pravdivosť poskytnutých údajov
V priebehu objednávky máte možnosť zmeniť údaje, ktoré ste zadali pred finalizáciou objednávky (kliknutím na tlačidlo späť v prehliadači sa otvorí predchádzajúca stránka, takže zadané údaje je možné opraviť aj keď ste už prešli na ďalšiu stránku ). Upozorňujeme, že je vašou zodpovednosťou zabezpečiť, aby údaje, ktoré poskytnete, boli zadané správne, pretože Tovar bude fakturovaný a doručený na základe údajov, ktoré nám poskytnete. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že nesprávne zadaná e-mailová adresa alebo presýtenie úložného priestoru prislúchajúceho k schránke môže mať za následok nedoručenie potvrdenia a znemožnenie uzatvorenia zmluvy. Ak kupujúci dokončil svoju objednávku a zistí chybu v zadaných údajoch, musí čo najskôr iniciovať úpravu svojej objednávky. Zmeny nesprávnej objednávky môže kupujúci oznámiť predávajúcemu zaslaním listu z e-mailovej adresy uvedenej pri objednávke alebo telefonicky predávajúcemu.
Používanie webovej stránky Nákup nepodlieha registrácii.

Proces nákupu
Výber produktu

Kliknutím na kategórie produktov na webovej stránke si môžete vybrať požadovanú skupinu produktov a jednotlivé produkty v nej. Kliknutím na každý produkt nájdete fotografiu produktu, číslo produktu, popis a cenu. V prípade nákupu musíte zaplatiť cenu uvedenú na webovej stránke.

Pridať do košíka

Po výbere Produktu môžete kliknúť na tlačidlo „Pridať do košíka“ a vložiť do košíka ľubovoľný počet produktov bez povinnosti nákupu alebo platby, keďže pridanie do košíka nepredstavuje ponuku.

Odporúčame vložiť produkt do košíka aj v prípade, že si nie ste istí, či chcete konkrétny produkt kúpiť, pretože tak získate prehľad o produktoch, ktoré ste si vybrali a jedným kliknutím ich zobrazíte na jednej obrazovke. .môžete vidieť a porovnávať. Obsah košíka je možné ľubovoľne upravovať až do dokončenia objednávky - do stlačenia tlačidla "Odoslať objednávku" je možné produkty z košíka podľa želania odoberať, do košíka pridávať nové produkty podľa želania a požadovaný produkt číslo je možné zmeniť.

Prezeranie košíka

Pri používaní webovej stránky si obsah košíka môžete kedykoľvek skontrolovať kliknutím na ikonu „Košík“ v hornej časti webovej stránky. Tu môžete vybrané produkty odstrániť z košíka alebo zmeniť číslo produktu. Po stlačení tlačidla „Aktualizovať košík“ systém zobrazí informácie zodpovedajúce údajom, ktoré ste zmenili, vrátane ceny produktov vložených do košíka.
Ak si neželáte vyberať ďalšie produkty a vkladať ich do košíka, môžete pokračovať v nákupe stlačením tlačidla "Objednať".

Ako druhý krok je možné vstúpiť, zaregistrovať sa a nakupovať bez registrácie. V prípade registrácie a nákupu bez registrácie musí Užívateľ uviesť nasledovné údaje: e-mailovú adresu, meno, telefónne číslo, fakturačnú adresu a ak je iná, dodaciu adresu. Pre registráciu je potrebné okrem vyššie uvedených údajov zadať aj heslo. O úspešnej registrácii sa Užívateľ môže dozvedieť e-mailom a na webovej stránke. Používateľ môže požiadať Poskytovateľa služby o vymazanie svojej registrácie e-mailom, v takom prípade sa musí znova zaregistrovať pre nový nákup.

Zadajte údaje o zákazníkovi

Ako ďalší krok objednávky si Užívateľ musí zvoliť spôsob platby a doručenia, ktorý mu vyhovuje. Pomocou súhrnnej stránky si Užívateľ môže skontrolovať všetky predtým zadané údaje a produkty, ktoré si chce objednať a ich množstvá. V prípade chýb pri zadávaní údajov môžete pomocou ikony ceruzky opraviť zadané údaje.

Ak nájdete všetko vhodné, môžete objednávku dokončiť pomocou tlačidla Odoslať objednávku. Potvrdenie o tom dostanete na webovej stránke alebo e-mailom. Ak po zaznamenaní objednávky (napr. v potvrdzovacom e-maili) zistíte nesprávne údaje, musíte to bezodkladne, najneskôr však do 24 hodín, nahlásiť Poskytovateľovi služby. Bez ohľadu na zámer objednávky sa Používateľ môže prihlásiť pomocou okna Prihlásenie kupujúceho alebo položky menu Prihlásenie. Po prihlásení sa zobrazí položka menu Zmeniť údaje, kde môžete zmeniť údaje, ktoré ste zadali pri registrácii, ako aj údaje zadanej objednávky a sledovať jej stav.

Spracovanie objednávky
Objednávku môžete zadať kedykoľvek. Najprv dostanete automatické potvrdenie vašej objednávky, ktoré zaznamená iba skutočnosť, že vaša objednávka bola prijatá prostredníctvom webovej stránky, ale toto potvrdenie nepredstavuje prijatie vašej ponuky.

Dokončenie objednávky (vytvorenie ponuky)
Ak ste presvedčený, že obsah košíka zodpovedá Tovaru, ktorý si chcete objednať, a že vaše údaje sú správne, môžete objednávku dokončiť kliknutím na tlačidlo „Odoslať objednávku“. Informácie uvedené na webovej stránke nepredstavujú ponuku na uzavretie zmluvy zo strany predávajúceho. V prípade objednávok spadajúcich do rozsahu týchto VOP sa považujete za navrhovateľa.

Stlačením tlačidla „Odoslať objednávku“ výslovne beriete na vedomie, že vašu ponuku je potrebné považovať za uskutočnenú a že z vášho vyjadrenia – v prípade potvrdenia zo strany Predávajúceho v súlade s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami – vyplýva platobná povinnosť. Svojou ponukou ste viazaní po dobu 48 hodín. Ak Vašu ponuku Predávajúci nepotvrdí do 48 hodín podľa týchto všeobecných obchodných podmienok, zbavíte sa povinnosti urobiť ponuku.

Spracovanie objednávky, vytvorenie zmluvy
Objednávku môžete zadať kedykoľvek. Predávajúci potvrdí Vašu ponuku e-mailom najneskôr v pracovný deň nasledujúci po odoslaní Vašej ponuky. Zmluva vzniká vtedy, keď je vo vašom poštovom systéme dostupný potvrdzujúci e-mail odoslaný Predávajúcim.


Dodržaný postup v prípade nedoručených balíkov
Ak Kupujúci neprevezme objednaný a odovzdaný Tovar na dodanie a neoznámi Predávajúcemu svoj úmysel odstúpiť od zmluvy do 14 dní bez odôvodnenia stanoveného zákonom, porušuje svoju zmluvu s Predávajúcim, podľa ktorej je povinný prevziať Tovar a tým prijať plnenie Predávajúceho. V takom prípade sa Predávajúci pokúsi o opätovné doručenie Tovaru, ak to bude môcť koordinovať s Kupujúcim, avšak opätovné doručenie môže podmieniť zaplatením poplatku za doručenie. Ak je opakovaná dodávka neúspešná alebo sa s kupujúcim nedá dohodnúť z dôvodu odmietnutia súčinnosti zo strany kupujúceho, je predávajúci oprávnený s okamžitou platnosťou vypovedať zmluvu s kupujúcim z dôvodu porušenia zmluvy a vymáhať náklady neúspešného dodania. a vrátiť ako pokutu Kupujúcemu. Zmluvné strany akceptujú použitie e-mailu použitého Kupujúcim v čase objednania ako formy komunikácie na ukončenie zmluvy a uvádzajú, že dátumom odstúpenia od zmluvy je čas, kedy bude list o odstúpení od zmluvy dostupný v e-maile Kupujúceho. -mailový účet.

Spôsob platby
Platba na dobierku
Ak si želáte uhradiť hodnotu objednávky pri prevzatí balíka, zvoľte spôsob platby "Dobierka".

Platba kreditnou kartou
V našom internetovom obchode môžete platiť rýchlo a bezpečne bankovou kartou.

Barion
Barion Smart Gateway je úplne domácou platobnou bránou nezávislou od bánk, ktorá dokáže akceptovať bankové karty a elektronické peniaze, ktorá okrem bezkonkurenčných cien disponuje mnohými inovatívnymi funkciami. Ešte pohodlnejšie je použitie už po jednej minúte registrácie. Keďže čísla bankových kariet sú uložené v zabezpečenom systéme s certifikáciou PCI DSS, na používanie ľubovoľnej uloženej karty stačí zadať zaregistrovanú e-mailovú adresu a heslo. Na webovom rozhraní Barionu pomáhajú reporty, možnosti exportu a zasielané mesačné faktúry s obchodnými procesmi a oficiálnym účtovníctvom. Transakcie prebiehajú v reálnom čase a prichádzajúce položky je možné prezerať aj v mobilnej aplikácii. Pomocou bezplatnej aplikácie Barion môžu používatelia Barionu platiť mobilom v čoraz väčšom počte obchodov a reštaurácií bez toho, aby museli nosiť hotovosť alebo bankovú kartu. Banková bezpečnosť je garantovaná dohľadom MNB (licencia MNB: H-EN-I-1064/2013). Ochrana pred zneužitím bankovej karty je riešená flexibilne a férovo.

Bankový prevod
Za produkty môžete zaplatiť aj bankovým prevodom.

PayPal

PayPal je jednoduchý a bezpečný pre zákazníkov vo viac ako 200 krajinách
ako spôsob platby.

PayPal má mnoho výhod, ktoré uľahčujú a zrýchľujú nakupovanie a zároveň uchovávajú vaše finančné informácie v bezpečí:

Jeden email, jedno heslo. To je všetko, čo potrebujete na zaplatenie alebo prevod peňazí cez PayPal. A banková karta môže zostať v peňaženke.

Na platbu nemusíte vkladať peniaze na svoj účet PayPal. Všetko, čo musíte urobiť, je priradiť svoju bankovú kartu k vášmu účtu PayPal a stačí to urobiť raz, na začiatku.

PayPal je celosvetovo uznávaná platobná metóda, záruka bezpečných transakcií, s ktorou môžete zaplatiť cenu Tovaru online v 26 rôznych menách.

Pripojte sa k PayPal a plaťte jednoduchšie v internetovom obchode!

Spôsoby prijatia, akceptačné poplatky
Doručenie zdarma nad 65 EUR
Kuriérska služba Packeta
Tovar je doručený kuriérskou službou Packeta.
Poplatok za tento spôsob doručenia je 10 EUR brutto.

Packeta package point
Pri nákupe cez internet je najobľúbenejšie doručenie kuriérskou službou od domu k domu, no miera osobného odberu sa každým rokom zvyšuje. Tovar môžu zákazníci prijímať pohodlne a podľa vlastného harmonogramu prostredníctvom Packeta Parcel Points, kde je zabezpečená platba v hotovosti.

Poplatok za tento spôsob doručenia je 6 EUR brutto

 

Dátum vyplnenia
Čo sa týka objednávky, všeobecná dodacia lehota je maximálne 15 dní od potvrdenia objednávky. V prípade omeškania zo strany predávajúceho je kupujúci oprávnený stanoviť dodatočnú lehotu. Ak predávajúci neplní v dodatočnej lehote, kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť.

Výhrada práv, doložka vlastníctva
Ak ste si predtým objednali Tovar bez toho, aby ste ho dostali pri dodávke (okrem prípadu, keď ste uplatnili právo na odstúpenie od zmluvy), alebo ak bol Tovar vrátený predávajúcemu s označením nežiaduce, Predávajúci splní objednávku s kúpnou cenou a zaväzuje vás uhradiť náklady na dopravu vopred.

Predávajúci môže zadržať dodanie Tovaru, kým sa nepresvedčí, že úhrada ceny Tovaru bola úspešne vykonaná prostredníctvom elektronického platobného riešenia (vrátane prípadu, keď v prípade Tovaru plateného bankovým prevodom Kupujúci prevedie kúpnu cenu a prepočet v mene jeho členského štátu a z dôvodu bankových provízií a nákladov nedostane Predávajúci celú sumu kúpnej ceny a poplatku za doručenie). Ak nebola cena Tovaru uhradená v plnej výške, Predávajúci môže požiadať Kupujúceho o doplnenie kúpnej ceny.

Predaj do zahraničia
Predávajúci nerozlišuje medzi Kupujúcimi na území Maďarska a mimo územia Európskej únie pomocou Webovej stránky. V prípade, že v týchto VOP neexistuje iné ustanovenie, Predávajúci zabezpečuje dodanie/prevzatie objednaného Tovaru na území Maďarska.

Ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok sa vzťahujú aj na nákup mimo územia Maďarska s tým, že na základe ustanovení príslušného predpisu spotrebiteľ, ktorý je občanom členského štátu alebo má bydlisko v členskom štáte Štát alebo podnik, ktorý má miesto podnikania v členskom štáte, sa pri výklade tohto bodu považuje za kupujúceho a v rámci Európskej únie nakupuje tovar alebo používa služby výlučne za účelom konečného použitia alebo koná s takým úmyslom . Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá koná za účelom, ktorý je mimo rámca jej obchodnej, priemyselnej, remeselnej alebo odbornej činnosti.

Komunikačným a nákupným jazykom je predovšetkým maďarčina, Predávajúci nie je povinný komunikovať s Kupujúcim v jazyku domovskej krajiny Kupujúceho.

Predávajúci nie je povinný dodržiavať mimozmluvné požiadavky, ako sú požiadavky na označovanie alebo špecifické sektorové požiadavky, definované vo vnútroštátnom práve členského štátu Kupujúceho vo vzťahu k príslušnému Tovaru, ani o týchto požiadavkách Kupujúceho informovať.

Pokiaľ Predávajúci neurčí inak, na všetok Tovar sa vzťahuje maďarská DPH.

Zákazník si môže uplatniť svoje zákonné práva v súlade s týmito Obchodnými podmienkami.

V prípade použitia elektronického platobného riešenia sa platba uskutočňuje v mene určenej Predávajúcim,

Predávajúci môže zadržať dodanie Tovaru, kým sa neubezpečí, že úhrada ceny Tovaru a poplatku za dodanie prebehla úspešne a úplne prostredníctvom elektronického platobného riešenia (vrátane prípadu, keď v prípade Tovaru uhradeného bankovým prevodom, Kupujúci prevádza v mene svojho členského štátu z dôvodu kúpnej ceny (poplatku za doručenie) a konverzie, ako aj bankových provízií a nákladov, Predávajúci nedostane celú sumu kúpnej ceny. Ak nebola cena Tovaru uhradená v plnej výške, Predávajúci môže požiadať Kupujúceho o doplnenie kúpnej ceny.

Predávajúci poskytuje za účelom odovzdania Tovaru aj nemaďarským kupujúcim rovnaké možnosti odovzdania ako maďarským kupujúcim.

Ak podľa Všeobecných obchodných podmienok môže Zákazník požiadať o dodanie Tovaru na územie Maďarska alebo na územie iného členského štátu Európskej únie, môže o to požiadať aj nemaďarský odberateľ prostredníctvom ktorejkoľvek z dodávkových služieb. spôsoby uvedené vo Všeobecných obchodných podmienkach.

Ak si Kupujúci môže podľa Všeobecných obchodných podmienok zvoliť osobný odber Tovaru od Predávajúceho, môžu toto využiť aj kupujúci mimo Maďarska.

V ostatných prípadoch môže Kupujúci požadovať prepravu Tovaru do zahraničia na vlastné náklady. Maďarskí kupci nemajú na toto právo nárok.

Predávajúci splní objednávku po uhradení poplatku za doručenie, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu poplatok za doručenie, alebo nevyrieši samotnú dodávku do vopred dohodnutého termínu, predávajúci odstúpi od zmluvy a vráti zálohu. zaplatená kúpna cena Kupujúcemu.

 

Informácie pre spotrebiteľov
Informácie o práve spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy
Ako spotrebiteľ Občiansky zákonník 8:1. Podľa § 1 bod 3 sa považuje len fyzická osoba konajúca mimo rámca svojho povolania, samostatného povolania alebo podnikateľskej činnosti, takže právo na odstúpenie nemôžu bezdôvodne využiť právnické osoby!

45/2014. (II. 26.) Podľa § 20 nariadenia vlády máte právo na odstúpenie bez udania dôvodu. Spotrebiteľ má právo na odstúpenie od zmluvy

a) Ak ide o zmluvu o predaji tovaru
aa) k tovaru,
ab) pri kúpe a predaji viacerých Tovarov, ak sa jednotlivé Tovary dodávajú v rôznych časoch, na posledný dodaný Tovar,
možno ho uplatniť v lehote, ktorá začína plynúť odo dňa prevzatia spotrebiteľom alebo ním určenou treťou osobou s výnimkou dopravcu, pričom lehota je 14 kalendárnych dní.

Ustanoveniami tohto bodu nie je dotknuté právo spotrebiteľa uplatniť si právo na odstúpenie od zmluvy uvedené v tomto bode v období medzi dňom uzavretia zmluvy a dňom prevzatia Tovaru.

Ak spotrebiteľ urobil ponuku na uzavretie zmluvy, spotrebiteľ má právo túto ponuku pred uzavretím zmluvy odvolať, čím zaniká záväznosť ponuky vzťahujúcej sa na uzavretie zmluvy.

Vyhlásenie o odstúpení od zmluvy, uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy alebo ukončenie
45/2014, spotrebiteľ (II. 26.) Svoje právo zaručené v § 20 nariadenia vlády môžete uplatniť jednoznačným vyhlásením v tomto zmysle alebo vzorovým vyhlásením, ktoré je možné stiahnuť aj na webovej stránke.

Platnosť vyhlásenia spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy
Právo na odstúpenie od zmluvy sa považuje za uplatnené v lehote, ak spotrebiteľ v lehote odošle svoje vyjadrenie.

V prípade písomného odstúpenia alebo výpovede postačí zaslanie odstúpenia alebo výpovede v lehote.

Spotrebiteľ znáša dôkazné bremeno, že svoje právo na odstúpenie od zmluvy uplatnil v súlade s týmto ustanovením.

Prehlásenie spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy je predávajúci povinný po jeho doručení potvrdiť na elektronickom dátovom nosiči.

Povinnosti Predávajúceho v prípade odstúpenia od zmluvy zo strany spotrebiteľa
Povinnosť predávajúceho vrátiť peniaze
Ak je spotrebiteľom 45/2014. (II. 26.) odstúpi od zmluvy v súlade s § 22 nariadenia vlády, predávajúci vráti spotrebiteľovi ako náhradu zaplatenú sumu v plnej výške vrátane nákladov vynaložených v súvislosti s plnením, ako je poplatok za doručenie, najneskôr do štrnástich dní odo dňa, keď sa o odstúpení dozvedel. Upozorňujeme, že toto ustanovenie sa nevzťahuje na dodatočné náklady spôsobené výberom iného spôsobu dopravy, ako je najlacnejší štandardný spôsob dopravy.

Spôsob vrátenia peňazí predávajúceho
45/2014. (II. 26.) V prípade odstúpenia od zmluvy alebo odstúpenia od zmluvy v súlade s § 22 nariadenia vlády predávajúci vráti spotrebiteľovi dlžnú sumu rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ. Predávajúci môže na základe výslovného súhlasu spotrebiteľa použiť na vrátenie peňazí aj iný spôsob platby, z čoho však spotrebiteľovi nemusia byť účtované žiadne ďalšie poplatky. Predávajúci nezodpovedá za omeškania spôsobené chybne a/alebo nepresne uvedeným číslom bankového účtu alebo poštovej adresy Spotrebiteľom.

Dodatočné náklady
Ak si spotrebiteľ osobitne zvolí iný ako najlacnejší obvyklý spôsob dopravy, Predávajúci nie je povinný uhradiť mu tým vzniknuté dodatočné náklady. V takom prípade sme povinní vrátiť peniaze do výšky uvedených všeobecných poplatkov za doručenie.

Zádržné právo
Predávajúci môže zadržať dlžnú sumu spotrebiteľovi, kým mu spotrebiteľ tovar nevráti alebo kým bez pochybností nepreukáže, že ho vrátil; z týchto dvoch sa musí brať do úvahy skorší dátum. Tovar zaslaný na dobierku alebo poštou nemôžeme akceptovať.

 

Informácie o záruke na výrobok a záruke príslušenstva pre zaručenie súladu tovaru so spotrebiteľskými zmluvami
Táto časť informácií pre spotrebiteľa bola vypracovaná na základe splnomocnenia § 9 ods. 3 nariadenia vlády č. 45/2014 (II.26.) s prihliadnutím na prílohu č. 3 nariadenia vlády č. 45/2014 (II.26.)

Informácie pre spotrebiteľa sa vzťahujú len na Kupujúcich, ktorí sa kvalifikujú ako spotrebitelia, pravidlá pre kupujúcich, ktorí sa nepovažujú za spotrebiteľov, sú uvedené v samostatnej kapitole.

Požiadavky na zmluvné plnenie v prípade spotrebiteľskej zmluvy
Požiadavky na zmluvné plnenie sa vo všeobecnosti vzťahujú na tovar predávaný na základe spotrebiteľskej zmluvy a tovar obsahujúci digitálny prvok
Tovar a plnenie musia byť v čase dodania v súlade s Nariadením 373/2021. (VI.30.) na požiadavky obsiahnuté v nariadení vlády.

Aby bolo plnenie považované za zmluvné pre Tovar, ktorý je predmetom zmluvy

musí zodpovedať popisu, množstvu, kvalite, druhu zahrnutému v zmluve a musí mať funkčnosť, kompatibilitu, interoperabilitu a ďalšie vlastnosti uvedené v zmluve.
musí byť vhodný na akýkoľvek účel určený spotrebiteľom, na ktorý spotrebiteľ upozornil predávajúceho najneskôr pri uzatváraní zmluvy a ktorý predávajúci prijal
musí mať všetko príslušenstvo a používateľské príručky špecifikované v zmluve – vrátane pokynov na uvedenie do prevádzky, pokynov na inštaláciu a zákazníckej podpory – a
musíte poskytnúť aktualizácie uvedené v zmluve.
Aby sa plnenie považovalo za v súlade so zmluvou - okrem Tovaru, ktorý je predmetom zmluvy

musí byť vhodný na účely, ktoré sú v prípade rovnakého druhu tovaru predpísané zákonom, technickou normou alebo, ak technická norma neexistuje, platným kódexom správania
musí mať množstvo, kvalitu, úžitkové vlastnosti a iné vlastnosti, ktoré môže Spotrebiteľ rozumne očakávať - ​​najmä z hľadiska funkčnosti, kompatibility, dostupnosti, náväznosti a bezpečnosti - ktorá je obvyklá u rovnakého druhu Tovaru s prihliadnutím na Predávajúci, jeho zástupca alebo iná osoba zúčastňujúca sa obchodného reťazca verejne prehlásia špecifické vlastnosti tovaru - najmä v reklame alebo na etikete
musí mať príslušenstvo a návod, ktorý môže spotrebiteľ rozumne očakávať – vrátane balenia a návodu na inštaláciu – a
musí zodpovedať vlastnostiam a popisu Tovaru prezentovaného spoločnosťou ako vzorka alebo predloha alebo sprístupneného ako skúšobná verzia pred uzavretím zmluvy.
Tovar nemusí spĺňať vyššie uvedené verejné vyhlásenie, ak to Predávajúci preukáže

verejné vyhlásenie nepoznal a ani ho vedieť nepotreboval
verejné vyhlásenie už bolo v čase uzavretia zmluvy riadne opravené resp
verejné vyhlásenie nemohlo ovplyvniť rozhodnutie držiteľa práva uzavrieť zmluvu.
Požiadavky na zmluvné plnenie v prípade predaja tovaru predávaného na základe spotrebiteľskej zmluvy
Predávajúci plní nesprávne, ak vada tovaru vznikla neodbornou montážou, za predpokladu, že

a) uvedenie do prevádzky je súčasťou kúpnej zmluvy a bolo vykonané predávajúcim alebo bolo vykonané na zodpovednosť predávajúceho; posadnutosť

b) uvedenie do prevádzky musel vykonať spotrebiteľ a neodborné uvedenie do prevádzky je výsledkom nedostatkov v pokynoch na uvedenie do prevádzky poskytnutých Predávajúcim - alebo v prípade tovaru obsahujúceho digitálne prvky - poskytovateľom digitálneho obsahu alebo digitálnej služby.

Ak tovar podľa kúpnej zmluvy uvedie do prevádzky predávajúci alebo sa uvedenie do prevádzky uskutoční na zodpovednosť predávajúceho, plnenie sa musí považovať za ukončené predávajúcim, keď je uvedenie do prevádzky ukončené.

Ak v prípade tovaru obsahujúceho digitálne prvky kúpna zmluva predpokladá nepretržité poskytovanie digitálneho obsahu alebo digitálnych služieb po určitú dobu, zodpovedá Predávajúci za vadu tovaru súvisiacu s digitálnym obsahom, ak vada sa vyskytne pri nepretržitej prevádzke po dobu nepresahujúcu dva roky od dodania tovaru za dva roky; alebo sa vyskytuje alebo sa stáva rozpoznateľným.

Požiadavky na zmluvné plnenie v prípade tovaru obsahujúceho digitálne prvky predávaného v rámci spotrebiteľskej zmluvy
V prípade tovaru obsahujúceho digitálne prvky musí predávajúci zabezpečiť, aby bol spotrebiteľ informovaný o takých aktualizáciách digitálneho obsahu tovaru alebo súvisiacej digitálnej služby – vrátane bezpečnostných aktualizácií – ktoré sú potrebné na zachovanie súladu tovaru zmluvy a musí tiež zabezpečiť, aby ich dostal aj spotrebiteľ.

 

Záruka na príslušenstvo
V akom prípade môžete uplatniť svoje právo na záruku na príslušenstvo?
V prípade chybného plnenia zo strany Predávajúceho si môžete uplatniť u Predávajúceho záručný nárok v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka a v prípade spotrebiteľskej zmluvy Nariadením vlády 373/2021 (VI.30).

Na aké práva máte nárok na základe vašej záručnej reklamácie?
Podľa vlastného výberu môžete využiť nasledujúce záručné nároky na príslušenstvo:

Môžete požiadať o opravu alebo výmenu, pokiaľ nie je splnenie vami zvolenej požiadavky nemožné alebo by pre Predávajúceho znamenalo neúmerné dodatočné náklady v porovnaní s plnením inej požiadavky. Ak ste nepožiadali alebo nemohli požiadať o opravu alebo výmenu, môžete požiadať o pomerné zníženie náhrady alebo v krajnom prípade môžete od zmluvy odstúpiť.

Môžete preniesť z vášho vybraného práva na záruku na príslušenstvo na iné, ale budete znášať náklady na prevod, pokiaľ to nebolo opodstatnené alebo ak na to predajca neuviedol dôvod.

V prípade spotrebiteľskej zmluvy treba vychádzať z toho, kým sa nepreukáže opak, že vada uznaná do jedného roka odo dňa dodania tovaru a tovaru obsahujúceho digitálne prvky existovala už v čase dodania tovaru, pokiaľ nie je týmto predpokladom nezlučiteľné s povahou tovaru alebo povahou vady.

V prípade použitého tovaru sa záručné a záručné práva líšia od všeobecných pravidiel. Pri použitom Tovare môžeme hovoriť aj o vadnom plnení, treba však prihliadať na okolnosti, za ktorých mohol Kupujúci výskyt niektorých vád očakávať. V dôsledku zastarávania sa stále častejšie vyskytujú určité vady, v dôsledku čoho nemožno predpokladať, že použitý Tovar môže mať rovnakú kvalitu ako novo zakúpený. Na základe toho môže kupujúci uplatniť svoje záručné práva len na vady, ktoré sú mimo vady vyplývajúce z používania a ktoré vznikli nezávisle od nich. Ak má použitý Tovar vady a Kupujúci, ktorý je považovaný za Spotrebiteľa, bol o tejto skutočnosti informovaný už pri kúpe, Poskytovateľ služby nezodpovedá za známu vadu.

Predávajúci môže odmietnuť uviesť tovar do súladu so zmluvou, ak oprava alebo výmena nie je možná, alebo ak by to malo za následok neúmerné dodatočné náklady Predávajúceho s prihliadnutím na všetky okolnosti, vrátane hodnoty, ktorú tovar predstavuje v bezchybnom stave, ako aj závažnosť porušenia zmluvy.

Spotrebiteľ je tiež oprávnený – v závislosti od závažnosti porušenia zmluvy – požadovať poskytnutie primeranej náhrady alebo vypovedať kúpnu zmluvu, ak

Predávajúci opravu alebo výmenu nevykonal, alebo ju vykonal, ale úplne alebo čiastočne nesplnil nasledujúce podmienky
Predávajúci je povinný zabezpečiť vrátenie vymeneného tovaru na vlastné náklady
ak si oprava alebo výmena vyžaduje odstránenie tovaru, ktorý bol uvedený do prevádzky v súlade s povahou a účelom tovaru - predtým, ako sa vada stala rozpoznateľnou, potom povinnosť opravy alebo výmeny zahŕňa odstránenie nevyhovujúceho tovaru a uvedenie vymeneného alebo opraveného tovaru do prevádzky, umiestnenie alebo znášanie nákladov na odstránenie alebo uvedenie do prevádzky.
odmietol uviesť tovar do súladu so zmluvou
došlo k opakovanej chybe pri plnení, a to aj napriek tomu, že sa predávajúci snažil uviesť tovar do súladu so zmluvou
chyba v plnení je natoľko závažná, že odôvodňuje okamžité zníženie ceny alebo okamžité skončenie kúpnej zmluvy, príp
predávajúci sa nezaviazal uviesť tovar do súladu so zmluvou, alebo je z okolností zrejmé, že spoločnosť neuvedie tovar do súladu so zmluvou v primeranej lehote alebo bez značnej ujmy na záujmoch spotrebiteľa.
Ak chce spotrebiteľ ukončiť kúpnu zmluvu z dôvodu chybného plnenia, dôkazné bremeno, že ide o zanedbateľnú chybu, nesie predávajúci.

Spotrebiteľ je oprávnený zadržať zostávajúcu časť kúpnej ceny - v závislosti od závažnosti porušenia zmluvy - úplne alebo sčasti, kým predávajúci nesplní svoje povinnosti súvisiace so zhodou plnenia so zmluvou a s vadným plnením.

Platí všeobecné pravidlo, že:

Predávajúci je povinný zabezpečiť vrátenie vymeneného tovaru na vlastné náklady
ak si oprava alebo výmena vyžaduje odstránenie tovaru, ktorý bol uvedený do prevádzky v súlade s povahou a účelom tovaru - predtým, ako sa vada stala rozpoznateľnou, potom povinnosť opravy alebo výmeny zahŕňa odstránenie nevyhovujúceho tovaru a uvedenie vymeneného alebo opraveného tovaru do prevádzky, umiestnenie alebo znášanie nákladov na odstránenie alebo uvedenie do prevádzky.
Primeraná lehota na opravu alebo výmenu tovaru sa počíta od momentu, kedy spotrebiteľ oznámil vadu spoločnosti.

 

Záruka na produkt
V akom prípade môžete uplatniť svoju záruku na produkt?
V prípade vady hnuteľnej veci (Tovaru) si môžete - podľa vlastného výberu - uplatniť záručnú reklamáciu príslušenstva alebo reklamáciu produktu.

Aké práva máte na základe záručného nároku na výrobok?
Ako reklamáciu produktu môžete požadovať iba opravu alebo výmenu chybného Tovaru.

V akom prípade sa tovar považuje za chybný?
Tovar je chybný, ak nezodpovedá kvalitatívnym požiadavkám platným v čase uvedenia na trh alebo ak nemá vlastnosti opísané výrobcom.

Aká je lehota na uplatnenie záruky na výrobok?
Svoj nárok na záruku na výrobok si môžete uplatniť do dvoch rokov od uvedenia výrobku na trh výrobcom. Po tomto termíne toto právo stratíte.

Voči komu a za akých ďalších podmienok môžete uplatniť svoj nárok na záruku na výrobok?
Svoj nárok na záruku na produkt môžete uplatniť len voči výrobcovi alebo distribútorovi hnuteľnej veci. Chybu Tovaru musíte preukázať v prípade reklamácie produktu.

V akých prípadoch je výrobca (distribútor) oslobodený od záručných povinností na výrobok?
Výrobca (distribútor) je oslobodený od záručnej povinnosti len vtedy, ak dokáže, že:

vyrobila alebo uviedla na trh Tovar mimo svojej podnikateľskej činnosti, príp
vada nebola zistiteľná podľa stavu vedy a techniky v čase uvedenia na trh resp
vada Tovaru vyplýva z uplatnenia právnych predpisov alebo kogentných úradných predpisov.
Stačí, ak výrobca (distribútor) preukáže jeden dôvod na oslobodenie.

Upozorňujeme, že z dôvodu rovnakej závady nemôžete uplatniť nárok na záruku na príslušenstvo a na výrobok súčasne, a to paralelne. V prípade úspešného uplatnenia záruky na výrobok si však môžete uplatniť nárok na záruku na príslušenstvo na vymenený výrobok alebo opravenú súčiastku voči výrobcovi.

Záruka
V akom prípade môžete uplatniť svoju záruku?
151/2003 o povinnej záruke na niektoré predmety dlhodobej spotreby. (IX. 22.) V zmysle nariadenia vlády je predávajúci povinný poskytnúť záruku na nové predmety dlhodobej spotreby uvedené v prílohe č. 1 vyhlášky (napr.: technický tovar, náradie, stroje), ako aj ich príslušenstvo. a komponentov v rozsahu tam uvedenom (ďalej - v tomto bode - spolu len spotrebný tovar) v prípade predaja.

Okrem toho môže predávajúci dobrovoľne prevziať záruku, pričom v takom prípade musí zákazníkovi, ktorý sa považuje za spotrebiteľa, poskytnúť záručné vyhlásenie.

Záručný list musí byť Spotrebiteľovi sprístupnený na trvanlivom dátovom nosiči najneskôr pri dodaní tovaru.

V záručnom liste musí byť uvedené:

jednoznačné vyhlásenie, že v prípade chybného plnenia tovaru je spotrebiteľ oprávnený uplatniť svoje práva zo záruky na príslušenstvo podľa zákona bezplatne, tieto práva nie sú zárukou dotknuté
meno a adresu ručiteľa
postup, ktorý má spotrebiteľ dodržať pri uplatnení záruky
označenie tovaru, na ktorý sa vzťahuje záruka a
záručné podmienky,
kúpnej ceny Tovaru.
Aké práva a v akom časovom rámci máte nárok v prípade povinnej záruky?
Záručné práva

Na základe práva zo záruky môže kupujúci uplatniť nárok na opravu alebo výmenu, požadovať zníženie ceny v prípadoch ustanovených zákonom alebo v konečnom dôsledku odstúpiť od zmluvy, ak oprávnený nevykonal opravu alebo výmenu, nie je schopný splniť túto povinnosť v primeranej lehote a zároveň chrániť záujmy držiteľa práv, alebo ak zanikol záujem držiteľa práv o opravu alebo výmenu.

Kupujúci môže uplatniť svoj nárok na opravu priamo v sídle predávajúceho, na ktoromkoľvek mieste, pobočke a v servise určenom predávajúcim na záručnom liste.

Termín overenia
Záručnú reklamáciu je možné uplatniť v záručnej dobe, záručná doba sa riadi čl.151/2003. (IX. 22.) Podľa nariadenia vlády:

Jeden rok v prípade predajnej ceny 10 000 HUF, ale nepresahujúcej 100 000 HUF,
dva roky v prípade predajnej ceny presahujúcej 100 000 HUF, ale nepresahujúcej 250 000 HUF,
Tri roky nad predajnou cenou 250 000 HUF.
Nedodržanie týchto lehôt má za následok stratu práv, avšak v prípade opravy spotrebného tovaru sa záručná doba predlžuje odo dňa dodania na opravu o dobu, počas ktorej zákazník nemohol spotrebný tovar užívať podľa určenia. kvôli defektu.

Záručná doba začína plynúť odovzdaním spotrebného tovaru kupujúcemu, alebo ak uvedenie do prevádzky vykoná predávajúci alebo jeho splnomocnenec, začína plynúť dňom uvedenia do prevádzky.

Ak kupujúci uvedie spotrebný tovar do prevádzky po viac ako šiestich mesiacoch odo dňa odovzdania, začne plynúť záručná doba deň odovzdania spotrebného tovaru.

Pravidlá súvisiace s vybavovaním záručných reklamácií
Predávajúci sa musí pri vybavovaní opravy snažiť o ukončenie opravy do 15 dní. Lehota na opravu začína plynúť od prijatia spotrebného produktu.

Ak doba trvania opravy alebo výmeny presiahne pätnásť dní, je Predávajúci povinný informovať Kupujúceho o predpokladanom čase trvania opravy alebo výmeny.

Ak pri prvej oprave spotrebného tovaru v záručnej dobe predávajúci zistí, že spotrebný tovar nie je možné opraviť, je povinný spotrebný tovar vymeniť do ôsmich dní, ak kupujúci nenariadi inak. Ak nie je možná výmena spotrebného tovaru, predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu do ôsmich dní od vystavenia faktúry alebo pokladničného dokladu na základe všeobecného zákona o dani z obratu na doklade o zaplatení protihodnoty za tovar. spotrebiteľský predmet predložený spotrebiteľom.

Zákazník akceptovaním Všeobecných obchodných podmienok súhlasí s tým, že informácie môžu byť poskytnuté elektronicky alebo iným spôsobom vhodným na preukázanie prijatia Zákazníkom.

Ak Predávajúci nemôže opraviť spotrebný tovar do 30 dní:

ak s tým Kupujúci súhlasil, môže byť náprava pre neho vykonaná aj neskôr, príp
ak Zákazník nesúhlasí s následným vykonaním opravy, alebo sa v tejto súvislosti nevyjadril, musí byť spotrebný tovar vymenený do ôsmich dní po márnom uplynutí tridsaťdňovej lehoty, alebo
ak zákazník nesúhlasí s následným dokončením opravy, alebo sa v tejto súvislosti nevyjadril, ale výmena spotrebného tovaru nie je možná, musí byť predajná cena uvedená na faktúre alebo doklade o spotrebnom tovare vrátené mu do ôsmich dní po neúspešnom uplynutí tridsaťdňovej lehoty.
Ak je spotrebný tovar chybný už štvrtýkrát, má kupujúci nárok na:

pre opravu kontaktujte Predávajúceho, príp
namiesto žiadosti o opravu zákon V z roku 2013 Občiansky zákonník 6:159. požadovať od Predávajúceho pomerné zníženie kúpnej ceny na základe § (2) písm. b), príp
namiesto žiadosti o opravu zákon V z roku 2013 Občiansky zákonník 6:159. na základe § (2) písm. b) spotrebný tovar na náklady predávajúceho opraviť alebo dať opraviť niekomu inému, alebo
ak kupujúci tieto práva nevyužije (oprava, zníženie ceny a iné úpravy na náklady predávajúceho) alebo sa k nim nevyjadrí, musí byť spotrebný tovar vymenený do 8 dní, ak výmena spotrebného tovaru nie je možná , na účet spotrebného tovaru, alebo mu musí byť vrátená predajná cena na jeho prevzatí do ôsmich dní.
Spotrebný tovar s pevným pripojením, na ktorý sa vzťahuje povinná záruka podľa nariadenia vlády 151/2003, alebo tovar s hmotnosťou nad 10 kg alebo tovar, ktorý nie je možné prepravovať ako príručná batožina v MHD - s výnimkou vozidiel - je nutné opraviť na mieste prevádzky. Ak opravu nie je možné vykonať na mieste prevádzky, demontáž a montáž, ako aj doručenie a vrátenie zabezpečí firma, alebo v prípade požiadavky na opravu potvrdenej priamo v servise opravárenský servis.

 

 

 

 

Informácie o správe údajov
Informácie o správe údajov

Správca údajov
Názov: BADZSUZ Kft.

Sídlo: 2167 Vácduka Széchenyi u. 4

Poštová adresa, vybavovanie reklamácií: 2167 Vácduka Széchenyi u.4.

E-mail: info@gorillaglue.hu

Telefónne číslo: 06202332499

Webstránka: http://gorillaragaszto.hu

Poskytovateľ hostingu
Názov: UNAS Online Kft.

Poštová adresa: Kőszegi út 14, 9400 Sopron.

E-mailová adresa: unas@unas.hu

Telefónne číslo:

Popis spracovania údajov pri prevádzke internetového obchodu
Tento dokument obsahuje všetky relevantné informácie o správe údajov týkajúce sa prevádzky internetového obchodu v súlade so všeobecným nariadením Európskej únie o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len: Nariadenie GDPR) a CXII z roku 2011. TV. (ďalej: Infotv.) na základe
Informácie o používaní cookies
Čo je to cookie?

Správca údajov používa pri návšteve webovej stránky takzvané cookies. Súbor cookie je informačný balík pozostávajúci z písmen a číslic, ktoré naša webová stránka posiela do vášho prehliadača s cieľom uložiť určité nastavenia, uľahčiť používanie našej webovej stránky a pomôcť nám zhromaždiť niektoré relevantné štatistické informácie o našich návštevníkoch.

Niektoré zo súborov cookie neobsahujú osobné údaje a nie sú vhodné na identifikáciu jednotlivého používateľa, niektoré však obsahujú individuálny identifikátor – tajný, náhodne vygenerovaný reťazec čísel – ktorý je uložený vo vašom zariadení, čím zaisťuje vašu identifikáciu. Doba prevádzky každého súboru cookie je uvedená v príslušnom popise každého súboru cookie.

Právne pozadie a právny základ cookies:

V zásade rozlišujeme tri typy cookies: cookies, ktoré sú nevyhnutné na prevádzku, ktoré slúžia správnemu fungovaniu Webovej stránky, cookies na štatistické účely a cookies na marketingové účely.

Právnym základom správy údajov je váš súhlas v prípade cookies na štatistické a marketingové účely na základe článku 6 (1) bod a) Nariadenia, ako aj právny základ potrebný na zabezpečenie prevádzky Webovej stránky podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia záujem, v prípade cookies nevyhnutných na prevádzku.

 

Hlavné charakteristiky súborov cookie používaných webom:
Cookies nevyhnutné pre prevádzku:
Ak nesúhlasíte s používaním týchto súborov cookie, niektoré funkcie vám nemusia byť dostupné.

Súbor cookie relácie: Tieto súbory cookie ukladajú polohu návštevníka, jazyk prehliadača, menu platby a ich životnosť je do zatvorenia prehliadača alebo maximálne 2 hodiny.

Vekovo obmedzený obsah cookie: Tieto súbory cookie zaznamenávajú schválenie obsahu s vekovým obmedzením a to, že dotknutá osoba má viac ako 18 rokov a ich životnosť trvá až do zatvorenia prehliadača.

Súbor cookie odporúčaných produktov: Pomocou funkcie „odporúčať priateľovi“ zaznamenáva zoznam produktov, ktoré chcete odporučiť. Jeho životnosť je 60 dní.

Mobilná verzia, dizajnový súbor cookie: Zistí zariadenie používané návštevníkom a prepne na úplné zobrazenie na mobile. Jeho životnosť je 365 dní.

Cookie akceptovanie cookies: Keď prídete na stránku, súhlasíte s vyhlásením o ukladaní cookies v okne s upozornením. Jeho životnosť je 365 dní.

Logout #2 cookie: Podľa možnosti #2 systém odhlási návštevníka po 90 dňoch. Jeho životnosť je 90 dní.

Backendový identifikačný súbor cookie: Identifikátor backendového servera obsluhujúceho stránku. Jeho životnosť trvá až do zatvorenia prehliadača.

Súbory cookie na štatistické účely:
Referenčné cookies: Zaznamenávajú externú stránku, z ktorej návštevník na stránku prišiel. Ich životnosť trvá až do zatvorenia prehliadača.

Last viewed product cookie: Zaznamenáva produkty, ktoré si návštevník naposledy prezeral. Ich životnosť je 60 dní.

Posledná prezeraná kategória cookie: Zaznamenáva poslednú prezeranú kategóriu. Jeho životnosť je 60 dní.

Košík cookie: Zaznamenáva produkty vložené do košíka. Jeho životnosť je 365 dní.

Súbor cookie inteligentnej ponuky: Zaznamenáva podmienky zobrazovania inteligentných ponúk (napr. bol návštevník už na stránke, urobil objednávku). Jeho životnosť je 30 dní.

Marketingové súbory cookie:
Facebook pixel (Facebook cookie) Facebook pixel je kód, pomocou ktorého sa na webovej stránke pripravuje správa o konverziách, zostavuje sa cieľové publikum a majiteľ stránky získava podrobné analytické údaje o tom, ako návštevníci používajú webovej stránky. Pomocou Facebook pixelu môžete návštevníkom webu zobrazovať personalizované ponuky a reklamy na rozhraní Facebooku. Zásady ochrany osobných údajov Facebooku si môžete prečítať tu: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Viac informácií o odstránení súborov cookie nájdete na nasledujúcich odkazoch:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
Mozilla: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-ellyezett-sutik-torlese-szamito
Safari: https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647
Edge: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies

 

Údaje spracúvané za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy
Za účelom uzavretia a plnenia zmluvy môže byť realizovaných niekoľko prípadov správy údajov. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že spracúvanie údajov súvisiacich s vybavovaním reklamácií a správou záruky sa vykonáva len v prípade, že uplatníte jedno z vyššie uvedených práv.

Ak prostredníctvom internetového obchodu nenakupujete, ale ste iba návštevníkom internetového obchodu, môžu sa na vás vzťahovať ustanovenia o správe údajov na marketingové účely, ak nám udelíte súhlas na marketingové účely.

Podrobnejšie spracúvanie údajov vykonávané za účelom uzavretia a plnenia zmluvy:

Kontakt
Ak nás napríklad kontaktujete s otázkou na produkt e-mailom, kontaktným formulárom alebo telefonicky. Predchádzajúci kontakt nie je povinný, môžete ho preskočiť a objednať z e-shopu kedykoľvek.

 

Spravované údaje
Údaje, ktoré ste poskytli pri kontakte.

 

Trvanie správy údajov
Údaje spracovávame len do ukončenia kontaktu.

 

Právny základ pre správu údajov
Váš dobrovoľný súhlas, ktorý dávate správcovi údajov tým, že nás kontaktujete. [Správa údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) nariadenia]

Registrácia na webovej stránke
Uložením údajov zadaných pri registrácii môže prevádzkovateľ poskytnúť pohodlnejšiu službu (napr. pri novom nákupe nemusí byť dotknutá osoba zadávaná znova). Registrácia nie je podmienkou uzatvorenia zmluvy

 

Spravované údaje
Počas správy údajov Správca údajov spravuje vaše meno, adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu, vlastnosti zakúpeného produktu a dátum nákupu.

 

Trvanie správy údajov
Kým svoj súhlas neodvoláte.

 

Právny základ pre správu údajov
Váš dobrovoľný súhlas, ktorý dávate Prevádzkovateľovi pri registrácii [Spracovanie údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia]

Spracovanie objednávky
Počas spracovania objednávok sú potrebné činnosti správy údajov za účelom plnenia zmluvy.

 

Spravované údaje
Počas správy údajov Správca údajov spravuje vaše meno, adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu, charakteristiku zakúpeného produktu, číslo objednávky a dátum nákupu.

Ak ste v internetovom obchode zadali objednávku, správa údajov a poskytovanie údajov sú nevyhnutné pre plnenie zmluvy.

 

Trvanie správy údajov
Údaje spracovávame po dobu 5 rokov podľa občianskoprávnej premlčacej doby.

 

Právny základ pre správu údajov
Plnenie zmluvy. [Správa údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia]

 

Vystavenie faktúry
Proces správy údajov prebieha za účelom vystavenia faktúry v súlade s legislatívou a splnenia povinnosti uchovávania účtovných dokladov. The Sztv. Podľa § 169 ods. 1 až 2 musia hospodárske spoločnosti uchovávať účtovné doklady priamo a nepriamo podporujúce účtovníctvo.

 

Spravované údaje
Meno, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo.

 

Trvanie správy údajov
Faktúry vystavené Sztv. Na základe § 169 ods. (2) je potrebné ju uchovávať 8 rokov odo dňa vystavenia faktúry.

 

Právny základ pre správu údajov
CXXVII z roku 2007 o DPH. Na základe § 159 ods. 1 je vystavenie faktúry povinné a musí sa uchovávať 8 rokov na základe § 169 ods. 2 zákona C z roku 2000 o účtovníctve [Spracovanie údajov podľa § 6 ods. ) bod c) nariadenia].

Správa dát súvisiacich s dodaním tovaru
Proces správy údajov prebieha za účelom doručenia objednaného produktu.

 

Spravované údaje
Meno, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo.

 

Trvanie správy údajov
Prevádzkovateľ spravuje údaje až do doručenia objednaného tovaru.

 

Právny základ pre správu údajov
Plnenie zmluvy [Správa údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia].

Príjemcovia a spracovatelia údajov spracovania údajov súvisiacich s dodaním tovaru
Meno príjemcu: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

Adresa adresáta: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.

Telefónne číslo príjemcu: 06-29-88-67-00

E-mailová adresa príjemcu: info@gls-hungary.com

Webová stránka adresáta: https://gls-group.eu/HU/hu/home

 

Kuriérska služba prispieva na doručenie objednaného tovaru na základe zmluvy uzatvorenej so správcom údajov. Kuriérska služba nakladá s prijatými osobnými údajmi v súlade s informáciami o správe údajov dostupnými na jej webovej stránke.

 

Vybavovanie iných sťažností na ochranu spotrebiteľa
Proces správy údajov prebieha za účelom vybavovania sťažností na ochranu spotrebiteľa. Ak ste nás kontaktovali so sťažnosťou, správa údajov a poskytovanie údajov sú nevyhnutné.

 

Spravované údaje
Meno kupujúceho, telefónne číslo, emailová adresa, obsah reklamácie.

 

Trvanie správy údajov
Záručná doba na reklamáciu je 5 rokov v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa.

 

Právny základ pre správu údajov
Je na vašom dobrovoľnom rozhodnutí, či sa na nás obrátite so sťažnosťou, ak nás však kontaktujete, CLV z roku 1997 o ochrane spotrebiteľa. Zákon 17/A. § (7) sťažnosť sme povinní uchovávať 3 roky [správa údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. c) nariadenia].

Údaje spracúvané v súvislosti s overiteľnosťou súhlasu
IT systém pri registrácii, objednávke a prihlásení na odber noviniek ukladá IT údaje súvisiace so súhlasom pre neskoršiu preukázateľnosť.

 

Spravované údaje
Dátum súhlasu a IP adresa dotknutej osoby.

 

Trvanie správy údajov
Vzhľadom na zákonné požiadavky je potrebné súhlas preukázať neskôr, preto je doba uchovávania údajov uložená počas premlčacej doby po ukončení správy údajov.

 

Právny základ pre správu údajov
Túto povinnosť stanovuje článok 7 ods. 1 nariadenia. [Správa údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. c) nariadenia]

Správa údajov na marketingové účely

 

Správa údajov súvisiacich so zasielaním newsletterov
Proces správy údajov prebieha za účelom zasielania newsletterov.

 

Spravované údaje
Meno, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo.

 

Trvanie správy údajov
Do odvolania súhlasu dotknutej osoby.

 

Právny základ pre správu údajov
Váš dobrovoľný súhlas, ktorý dávate správcovi údajov prihlásením sa na odber noviniek [Spracovanie údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia]

Správa údajov v súvislosti so zasielaním a zobrazovaním personalizovaných reklám
Proces správy údajov sa vykonáva za účelom zasielania reklamného obsahu, ktorý zodpovedá záujmom dotknutej osoby.

 

Spravované údaje
Meno, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo.

 

Trvanie správy údajov
Kým svoj súhlas neodvoláte.

 


Právny základ pre správu údajov
Váš dobrovoľný, samostatný súhlas, ktorý dávate správcovi údajov počas zberu údajov [Spracovanie údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia]

Remarketing
Správa údajov ako remarketingová aktivita sa vykonáva pomocou súborov cookie.

 

Spravované údaje
Údaje spravované súbormi cookie špecifikovanými v informáciách o súboroch cookie.

 

Trvanie správy údajov
Doba uchovávania údajov daného súboru cookie, viac informácií nájdete tu:

Všeobecné informácie o súboroch cookie spoločnosti Google:
https://www.google.com/policies/technologies/types/


Informácie Google Analytics:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=sk


Informácie na Facebooku:
https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

 

Právny základ pre správu údajov
Váš dobrovoľný súhlas, ktorý dávate správcovi údajov používaním webovej stránky [správa údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia].

Žrebovanie cien
Proces správy údajov prebieha s cieľom spustiť žrebovanie o ceny.

 

Spravované údaje
Meno, emailová adresa, telefónne číslo.

 

Trvanie správy údajov
Údaje budú po skončení žrebovania vymazané, s výnimkou údajov výhercu, ktoré je Prevádzkovateľ na základe zákona o účtovníctve povinný uchovávať po dobu 8 rokov.

 

Právny základ pre správu údajov
Váš dobrovoľný súhlas, ktorý dávate správcovi údajov používaním webovej stránky. [Správa údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) nariadenia]

Dodatočná správa údajov
Ak si Prevádzkovateľ želá vykonať ďalšie spracúvanie údajov, poskytne predbežné informácie o podstatných okolnostiach spracúvania údajov (právne pozadie a právny základ spracúvania údajov, účel spracúvania údajov, rozsah spracúvaných údajov, trvanie spracúvania údajov).

Príjemcovia osobných údajov
Spracovanie údajov na uchovávanie osobných údajov

 

Meno spracovateľa údajov: UNAS Online Kft.

Kontaktné údaje spracovateľa údajov:

Telefónne číslo:

E-mailová adresa: unas@unas.hu

Sídlo: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

Webstránka: unas.hu

Spracovateľ uchováva osobné údaje na základe zmluvy uzatvorenej so správcom údajov. Nemáte právo na prístup k osobným údajom.

Činnosť spracovania údajov súvisiaca so zasielaním newsletterov
Názov spoločnosti prevádzkujúcej informačný systém: UNAS Online Kft.

Sídlo spoločnosti prevádzkujúcej informačný systém: Kőszegi út 14, 9400 Sopron.

Telefónne číslo spoločnosti prevádzkujúcej newsletter systém:

E-mailová adresa spoločnosti prevádzkujúcej informačný systém: unas@unas.hu

Webová stránka spoločnosti prevádzkujúcej informačný systém: unas.hu

Spracovateľ údajov sa podieľa na zasielaní newsletterov na základe zmluvy uzavretej so správcom údajov. Spracovateľ pritom spracúva meno a e-mailovú adresu dotknutej osoby v rozsahu potrebnom pre zasielanie noviniek.

Spracovanie údajov súvisiacich s fakturáciou
Názov spracovateľa údajov: Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt.

Sídlo spracovateľa údajov je: 1016 Budapest, Mészáros utca 13.

Telefónne číslo spracovateľa údajov: +3613365322

E-mailová adresa spracovateľa údajov je: info@kulcs-soft.hu

Webová stránka spracovateľa údajov: https://www.kulcs-soft.hu/

Spracovateľ údajov sa na základe zmluvy uzatvorenej so správcom údajov podieľa na evidencii účtovných dokladov. Pritom Spracovateľ údajov poskytne meno a adresu dotknutej osoby v rozsahu potrebnom pre účtovné záznamy, Sztv. Spracúva sa po dobu zodpovedajúcu § 169 ods. 2, po uplynutí ktorej sa vymaže.

Vaše práva pri správe údajov
V rámci doby správy údajov máte podľa ustanovení Nariadenia nárok na nasledovné práva:

právo odvolať súhlas
prístup k osobným údajom a informáciám o správe údajov
právo na opravu
obmedzenie správy údajov,
právo na vymazanie
právo protestovať
právo na prenosnosť.
Ak si chcete uplatniť svoje práva, vyžaduje si to vašu identifikáciu a Správca údajov s vami musí nevyhnutne komunikovať. Na účely identifikácie bude preto potrebné poskytnúť osobné údaje (identifikáciu však možno opierať len o údaje, ktoré o vás Prevádzkovateľ spravuje) a vaše sťažnosti týkajúce sa správy údajov budú dostupné v e-maile Prevádzkovateľa. vyúčtovať v lehote uvedenej v tejto informácii ohľadom reklamácií. Ak ste boli našim zákazníkom a chceli by ste sa identifikovať, aby ste mohli vybaviť reklamácie alebo záruku, zadajte na identifikáciu svoje ID objednávky. Pomocou toho vás tiež môžeme identifikovať ako zákazníka.

Správca údajov odpovie na sťažnosti súvisiace so správou údajov najneskôr do 30 dní.

Právo odvolať súhlas
Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so správou údajov, v takom prípade budú poskytnuté údaje vymazané z našich systémov. Upozorňujeme však, že v prípade objednávky, ktorá ešte nebola vybavená, môže zrušenie viesť k tomu, že vám nebudeme môcť doručiť. Navyše, ak už bol nákup zrealizovaný, na základe účtovných predpisov nemôžeme vymazať údaje súvisiace s fakturáciou z našich systémov a ak nám dlhujete, tak na základe oprávneného záujmu súvisiaceho s vymáhaním pohľadávky , môžeme vaše údaje spracovávať aj v prípade, že svoj súhlas odvoláte.

 

Prístup k osobným údajom
Máte právo získať spätnú väzbu od správcu údajov, či sú vaše osobné údaje spracúvané, a ak sú spracúvané, máte právo:

získať prístup k spracúvaným osobným údajom a
informovať správcu údajov o nasledujúcich informáciách:
účely správy údajov;
kategórie osobných údajov, ktoré sa o vás spracúvajú;
informácie o príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, ktorým boli alebo budú poskytnuté osobné údaje prevádzkovateľom;
plánovanú dobu uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na určenie tejto doby;
Vaše právo požadovať od Správcu opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov a v prípade spracúvania údajov na základe oprávnených záujmov vzniesť námietku proti spracúvaniu týchto osobných údajov;
právo podať sťažnosť dozornému orgánu;
ak údaje neboli zhromaždené od vás, akékoľvek dostupné informácie o ich zdroji;
o skutočnosti automatizovaného rozhodovania (ak je takýto postup použitý), vrátane profilovania, ako aj, aspoň v týchto prípadoch, zrozumiteľné informácie o použitej logike a význame takejto správy údajov a očakávaných dôsledkoch pre vás.
Účelom uplatnenia práva môže byť zistenie a kontrola zákonnosti správy údajov, preto v prípade viacerých žiadostí o informácie môže Prevádzkovateľ účtovať spravodlivý poplatok výmenou za poskytnutie informácií.

Prístup k osobným údajom zabezpečuje Prevádzkovateľ tak, že Vám po Vašej identifikácii zašle spracúvané osobné údaje a informácie emailom. Ak ste sa zaregistrovali, poskytujeme prístup, aby ste si mohli prezerať a kontrolovať svoje osobné údaje prihlásením sa do svojho používateľského účtu.

Vo svojej žiadosti uveďte, že žiadate o prístup k osobným údajom alebo informáciám súvisiacim so správou údajov.

Právo na opravu
Máte právo požadovať, aby Prevádzkovateľ bezodkladne opravil nepresné osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú.

Právo na obmedzenie spracovania údajov
Máte právo požadovať, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie údajov, ak je splnená jedna z nasledujúcich podmienok:

Popierate správnosť osobných údajov, v takom prípade sa obmedzenie vzťahuje na obdobie, ktoré umožňuje Prevádzkovateľovi skontrolovať správnosť osobných údajov, ak je možné presné údaje zistiť ihneď, obmedzenie sa neuplatní;
správa údajov je nezákonná, ale namietate proti vymazaniu údajov z akéhokoľvek dôvodu (napríklad preto, že údaje sú pre vás dôležité na uplatnenie právneho nároku), preto nepožadujete vymazanie údajov, ale žiadate obmedzenie ich používania;

Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely uvedenej správy údajov, ale Vy ich požadujete na uplatňovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov; posadnutosť

Vzniesli ste námietku proti spracovaniu údajov, ale oprávnené záujmy správcu údajov môžu tiež odôvodniť spracovanie údajov, v tomto prípade, kým sa nezistí, či oprávnené dôvody správcu údajov prevažujú nad vašimi oprávnenými dôvodmi, musí byť správa údajov obmedzená

 

Ak správa údajov podlieha obmedzeniam, môžu byť takéto osobné údaje spracúvané len so súhlasom dotknutej osoby, s výnimkou ich uchovávania alebo na podávanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby. alebo v dôležitom verejnom záujme Únie alebo členského štátu.

Správca údajov vás bude vopred (najmenej 3 pracovné dni pred zrušením obmedzenia) informovať o zrušení obmedzenia správy údajov.

Právo na vymazanie – právo byť zabudnutý
Máte právo na to, aby správca údajov bez zbytočného odkladu vymazal vaše osobné údaje, ak existuje jeden z nasledujúcich dôvodov:

osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý ich prevádzkovateľ zhromaždil alebo inak spracúval;
odvoláte svoj súhlas a neexistuje žiadny iný právny základ pre spracovanie údajov;
namietate proti spracúvaniu údajov na základe oprávneného záujmu a neexistuje žiadny prevažujúci oprávnený dôvod (t. j. oprávnený záujem) na spracúvanie údajov,
s osobnými údajmi nakladal správca nezákonne a toto bolo zistené na základe sťažnosti,
osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť predpísaná právom EÚ alebo členského štátu, ktoré sa vzťahujú na správcu údajov.
Ak prevádzkovateľ z akéhokoľvek oprávneného dôvodu zverejnil osobné údaje, ktoré o vás spracúva, a je povinný ich z niektorého z vyššie uvedených dôvodov vymazať, je povinný vykonať všetky primerane očakávané kroky vrátane technických opatrení, aby ste informovali prevádzkovateľa a ostatných prevádzkovateľov o tom, že ste požiadali o vymazanie odkazov na predmetné osobné údaje alebo o kópiu či duplikát týchto osobných údajov.

Odstránenie sa neuplatňuje, ak je potrebná správa údajov:

na účely výkonu práva na slobodu prejavu a informácií;
splnenie povinnosti podľa právnych predpisov EÚ alebo členského štátu, ktorá sa vzťahuje na prevádzkovateľa, ktorá vyžaduje spracúvanie osobných údajov (takýmto prípadom je spracúvanie údajov vykonávané v rámci fakturácie, keďže uchovávanie faktúry je povinné zo zákona), alebo účel plnenia úlohy vykonávanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;
na uvádzanie, uplatňovanie a ochranu právnych nárokov (napr. ak má prevádzkovateľ voči vám pohľadávku a ešte ju nesplnil, alebo ak prebieha sťažnosť spotrebiteľa alebo na správu údajov).
Právo protestovať
Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov na základe oprávnených záujmov z dôvodov súvisiacich s vašou vlastnou situáciou. Prevádzkovateľ v tomto prípade už osobné údaje nesmie spracúvať, pokiaľ nepreukáže, že spracúvanie údajov je odôvodnené závažnými oprávnenými dôvodmi, ktoré majú prednosť pred vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo ktoré súvisia s ich predložením, presadzovaním alebo obhajobou. právnych nárokov.

Ak sa osobné údaje spracúvajú za účelom priameho získavania podnikania, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov na tento účel vrátane profilovania, ak súvisí s priamym získavaním podnikania. Ak namietate proti spracúvaniu osobných údajov na priame obchodné účely, osobné údaje sa už na tento účel nesmú spracúvať.

Právo na prenosnosť
Ak je správa údajov vykonávaná automatizovaným spôsobom alebo ak je správa údajov založená na vašom dobrovoľnom súhlase, máte právo požiadať Správcu údajov o poskytnutie údajov, ktoré ste poskytli Správcovi údajov, ktoré správca zasiela vo formáte xml. , JSON alebo csv formáte, ktorý máte k dispozícii, ak je to technicky možné, môžete požiadať, aby Prevádzkovateľ údaje v tejto forme postúpil inému prevádzkovateľovi.

Automatizované rozhodovanie
Máte právo na to, aby sa na vás nevzťahoval rozsah rozhodnutia založeného výlučne na automatizovanej správe údajov (vrátane profilovania), ktoré by malo na vás právne účinky alebo by sa vás podobne významne dotýkalo. V týchto prípadoch je prevádzkovateľ povinný prijať primerané opatrenia na ochranu práv, slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby, vrátane aspoň práva dotknutej osoby požadovať ľudský zásah zo strany prevádzkovateľa, vyjadriť jeho názor a podať proti rozhodnutiu námietky.

 

Vyššie uvedené neplatí, ak rozhodnutie:

Nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi Vami a Správcom údajov;
je to umožnené právnymi predpismi EÚ alebo členského štátu, ktoré sa vzťahujú na správcu údajov, ktoré tiež stanovujú vhodné opatrenia na ochranu vašich práv a slobôd, ako aj vašich oprávnených záujmov; posadnutosť
na základe vášho výslovného súhlasu.
Registrácia v registri ochrany údajov
Infotv. v súlade s jeho ustanoveniami musel prevádzkovateľ registrovať určité operácie s údajmi v registri ochrany údajov. Táto ohlasovacia povinnosť bola ukončená dňom 25.5.2018.

Opatrenia na zabezpečenie údajov
Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal primerané bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných údajov pred neoprávneným prístupom, zmenou, prenosom, zverejnením, vymazaním alebo zničením, ako aj pred náhodným zničením a poškodením, ako aj pred zneprístupnením osobných údajov v dôsledku zmien v technológii. použité.

Správca údajov urobí všetko v rámci svojich organizačných a technických možností, aby zabezpečil, že aj jeho Spracovatelia údajov pri práci s vašimi osobnými údajmi prijmú primerané opatrenia na zabezpečenie údajov.

Prostriedky
Ak podľa vášho názoru správca údajov porušil zákonné ustanovenie o správe údajov alebo nesplnil niektorú z vašich žiadostí, môžete začať vyšetrovacie konanie Národného úradu pre ochranu údajov a slobodu informácií (adresa: 1363 Budapest, Pf. 9., e-mail) za účelom ukončenia údajnej nezákonnej správy údajov: ugyfelszolgalat@naih.hu, telefónne čísla: +36 (30) 683-5969 +36 (30) 549-6838; +36 (1) 391 1400) .

Dovoľujeme si Vás tiež informovať, že v prípade porušenia zákonných ustanovení o správe údajov, alebo ak Prevádzkovateľ nesplní niektorú z Vašich požiadaviek, môžete podať občianskoprávnu žalobu na Prevádzkovateľa na súde.

Úprava informácií o správe údajov
Správca údajov si vyhradzuje právo upraviť tieto informácie o správe údajov spôsobom, ktorý neovplyvní účel a právny základ správy údajov. Používaním webovej stránky po nadobudnutí účinnosti novely súhlasíte so zmenenými informáciami o správe údajov.

Ak si Prevádzkovateľ želá vykonať ďalšie spracovanie údajov v súvislosti so zhromaždenými údajmi na iný účel, než je účel ich zhromažďovania, bude vás informovať o účele spracovania údajov a nasledujúcich informáciách pred ďalším spracovaním údajov:

o dobe uchovávania osobných údajov, alebo ak to nie je možné, o kritériách na jej určenie;
právo požadovať od správcu prístup k svojim osobným údajom, ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania a v prípade spracúvania údajov na základe oprávnených záujmov môžete namietať spracúvanie osobných údajov a v prípade spracúvanie údajov na základe súhlasu alebo zmluvného vzťahu, môžete požiadať o poskytnutie práv na prenosnosť údajov;
v prípade správy údajov na základe súhlasu, že svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať,
o práve podať sťažnosť dozornému orgánu;
o tom, či je poskytovanie osobných údajov založené na zákonnej alebo zmluvnej povinnosti alebo je podmienkou uzavretia zmluvy, ako aj o tom, či máte povinnosť osobné údaje poskytnúť, ako aj o možných dôsledkoch neposkytnutia údajov ;
o skutočnosti automatizovaného rozhodovania (ak je takýto postup použitý), vrátane profilovania, ako aj, aspoň v týchto prípadoch, zrozumiteľné informácie o použitej logike a význame takejto správy údajov a očakávaných dôsledkoch pre vás.
Spracovanie údajov môže začať až potom, ak je právnym základom spracovania údajov súhlas, musíte okrem informácií súhlasiť aj so spracovaním údajov.